1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել turkey cutlets with filled mushroom

Cut onion into small pieces. Clean mushroom, cut it into small pieces. Fry onion into the olive oil, add mushroom, add a little salt. Fry it until the liquid part stews. Make not a pig pie from the filling. Put filling with mushroom in the middle part. Bring forward the edges carefully, give the shape of cutlet. Imbrue into the rusk. Fry into the fat, from each side for 5-7 minutes. For the filling cheese and egg may be used.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք turkey cutlets with filled mushroom

տավարի միս տավարի միս 500 gram

սունկ սունկ 300 gram

սոխ սոխ 200 gram

պաքսիմատ պաքսիմատ

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

ձեթ ձեթ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 5COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 109 կկալ

The author and administrator mykitchen