1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել turkey cutlets with dried tomato and cheese

Wet bread into the milk. Mince the soft meat, onion as well, mix to each other. Add bread, salt, pepper and mix it well. You can also add egg. Cut tomato into circles. Grate cheese with small scraper. Make cutlets from the filling, imbrue into the rusk. Fry into the olive oil until it is ready. Fry each side for 5-7 minutes on the middle volume fire. Put on the pan, place the tomato layers, sprinkle cheese and put into the stove. Cook under 1800 temperature until cheese melts.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք turkey cutlets with dried tomato and cheese

հնդկահավ հնդկահավ 500 gram

հաց հաց 150 gram

կաթ կաթ

սոխ սոխ 200 gram

լոլիկ լոլիկ 300 gram

պաքսիմատ պաքսիմատ

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

ձեթ ձեթ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 5COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 149 կկալ

The author and administrator mykitchen