1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել baskets with mushroom

Cut small the meat pieces with blend or with hasher. Cut the 2/3 of the onion with blend or cut it into small pieces. Mash with blend with small carrot scraper. Cook rice into the hot water, pour out the water. Add egg, carrot, onion, rice on the filling. Mix it well, add salt and pepper. Make balls from the filling, make holes into it, and put on the pan. Cook for 25-30 minutes under 1800 temperature. Cut mushroom into small pieces, cut onion into small pieces. Fry with olive oil. Add mushroom. Fry for more 5-7 minutes. Add sour cream, stew it for some minutes. Grate cheese with big scraper. Take off the cutlets out off the stove. Place filling into the whole. Sprinkle cheese. Cook into the stove until cheese melts.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք baskets with mushroom

խոզի միս խոզի միս 700 gram

բրինձ բրինձ 100 gram

սունկ սունկ 300 gram

սոխ սոխ 300 gram

գազար գազար 150 gram

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

ձեթ ձեթ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 8COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 172 կկալ

The author and administrator mykitchen