1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել chicken stuffed with banana

Slash garlic into large pieces. Pestle coriander and onion. Mix onion , garlic , orange juice, lemon juice, sugar, cumin, oregano, lemon, pepper and coriander with mixer. Add vegetable oil and mix until there will be a homogenous mass. Divide marinade into two equal parts and mainade each chicken in the half of the mixture. Leave it for a few hours. Heat the stove under 1750 C. Put oil paper on the pan. Cut the edges of banana and fry for 15-20 minutes until the skin darkens. Take off the stove and freeze, clean, cut and put on the pan. Mash garlic. Mix into a deep pot vegetable oil, brown sugar, garlic, rum. Add 3 tea spoon from this mixture on the banana. Mash bananas and make a puree. Turn on the stove under 2000C Remove the chicken from marinade and dry. From the inner part scrape salt pepper, and the mixture with rum. Put the banana puree into the chicken belly and tight chicken legs. Scrape on the chicken the mixture with rum, in a 45 minutes put it onto the stove for an hour and time to time sprinkle on it the juices from run. If chicken begins to blacken very soon it should be covered by foil. After cooking leave it for 10 minutes and serve on.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք chicken stuffed with banana

սխտոր սխտոր 6 pchex

սոխ սոխ 2 glux

նարնջի հյութ նարնջի հյութ 1 teyi_bajak

կիտրոնի հյութ կիտրոնի հյութ 0.5 teyi_bajak

շաքարավազ շաքարավազ 2 teyi_gdal

աղացած չաման աղացած չաման 0.5 teyi_gdal

օրեգանո օրեգանո 1 teyi_gdal

սև պղպեղ սև պղպեղ 1 teyi_gdal

աղ աղ 2 teyi_gdal

համեմ համեմ

ձեթ ձեթ 1 surchi_bajak

հավ հավ 2 հատ

բանան բանան 3 հատ

յուղ յուղ 1 chashi_gdal

շագանակագույն շաքարավազ շագանակագույն շաքարավազ 0.5 teyi_gdal

սխտոր սխտոր 3 pchex

ռոմ  ռոմ 0.5 surchi_bajak

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 14COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 571 կկալ

The author and administrator mykitchen